Informacja

 Z dniem 1 września 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 156, poz.1046).

Na jego mocy na uczniów gimnazjum nałożono obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Projekt edukacyjny obejmuje następujące działania, które ma realizować zespół uczniów pod opieką nauczyciela:

  • wybranie tematu projektu edukacyjnego;
  • określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
  • wykonanie zaplanowanych działań;
  • publiczne przedstawienie rezultatów.

Udział ucznia w pracach projektowych będzie miał wpływ na ocenę zachowania, a informacja o tym udziale oraz temat projektu będą wpisane na świadectwie ukończenia szkoły. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z tego obowiązku - wówczas na świadectwie w miejscu przeznaczonym na wpisanie tematu projektu znajdzie się wpis: „zwolniona” albo „zwolniony”.

 

Wykaz tematów projektów edukacyjnych obowiązujących w Gimnazjum nr 1

 w Obrowie w roku szkolnym 2013/2014

 

Lp.

Temat

Nauczyciel – opiekun grupy realizującej projekt

1.

Co wpływa na zdrowy styl życia.

p. Eugeniusz Daniszewski

2.

Jaki jest wpływ nikotyny na zdrowie człowieka.

p. Eugeniusz Daniszewski

3.

Mój pomysł na szkolne zawody piłki nożnej - organizacja oraz przeprowadzenie imprezy.

p. Jacek Makowski

4.

Dzieje liczby π.

p. Dorota Kardas-Adamska

5.

Moja klasa (szkoła ) w procentach.

p. Dorota Kardas-Adamska

6.

Liczby duże i małe – notacja wykładnicza liczb.

p. Dorota Kardas-Adamska

7.

Starożytne systemy liczbowe.

p. Dorota Kardas-Adamska

8.

Otrzymywanie mydła domowym sposobem.

p. Anna Miłkowska

9.

Jakie są najniebezpieczniejsze zawody świata?

p. Sławomir Wiedemeyer

10.

Kto jest moim anglojęzycznym idolem?

p. Sławomir Wiedemeyer

11.

Ruch lewostronny i ruch prawostronny - czy tylko to nas różni od Brytyjczyków?

p. Sławomir Wiedemeyer

12.

Brytyjski angielski i amerykański angielski. Różnice i podobieństwa.

p. Sławomir Wiedemeyer

13.

Czy Katherine Middleton zostanie królową ludzkich serc?

p. Sławomir Wiedemeyer

14.

Książę William czy Książę Karol kto zostanie przyszłym królem Zjednoczonego Królestwa ?

p. Sławomir Wiedemeyer

15.

Z czego słyną Anglicy?

p.Sławomir Wiedemeyer

16.

Święta i tradycje w Wielkiej Brytanii.

p.Sławomir Wiedemeyer

17.

Jak propagować turystykę rowerową w mojej okolicy.

p. Michał Kosiński

18.

„Gotyk na dotyk”   - fotorelacja i  charakterystyka wybranych budowli gotyckich Torunia.

p. Janusz Lewandowski

19.

„Miejsce w którym żyjemy”

p. Jolanta Szweda

20.

Poeci ziemi dobrzyńskiej.

p. Arkadiusz Salwowski

21.

„Słów za dużo, a i myśl też obszerna" (niestety nie czytamy poezji) - komunikacja skrótem" (sms, internet).

p. Arkadiusz Salwowski

22.

Tatry w poezji młodopolskiej. 

p. Arkadiusz Salwowski

23.

Montaż i obróbka filmu – przygotowanie do konkursu ŻSiZ.

p. Przemysław Piotrowski